Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Академічна доброчинність

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Рішенням педагогічної ради Завідувач Шепетівського ДНЗ                                                                                                                                                                                                        
шепетівського «Дюймовочка»  
ДНЗ №7 «Дюймовочка» _______________ Н.В. Вакалюк
протокол №1 від 30.08.2021  


ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників

освітнього процесу Шепетівського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка»

Хмельницької області


ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області


І. Загальні положення
1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області (далі - Положення) є внутрішнім нормативним актом, який закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу, спрямованим на забезпечення якісних освітніх послуг здобувачам освіти.

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Права дитини», Законів України «Про освіту», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримці особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, здобувачами дошкільної освіти, батьками вихованців та громадськістю, запобіганні порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області та батьки вихованців зобов'язані виконувати норми даного Положення та забезпечувати:
  - дотримання загальновизнаних норм етики і моралі на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків, поважаючи гідність осіб, які працюють у закладі та відвідують його;
- добросовісне виконання посадових обов'язків;
- формування інноваційного освітнього середовища для дієвої організації освітнього процесу;
- постійний розвиток інтелектуального, особистісного потенціалу та підвищення кваліфікації;
- підтримування системи демократичних відносин між працівниками;
- сприяння позитивному морально-психологічному клімату в колективі;
- запобігання корупції та хабарництву;
- покладання на себе відповідальності за результати педагогічної діяльності та виконання взятих на себе зобов'язань;
- спрямування своїх дій на підвищення престижу закладу дошкільної освіти та примноження його традицій.

1.5. Дія даного Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися усі учасники освітнього процесу під час навчання, виховання, викладання та провадження науково-педагогічної (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процесу, та\або наукових (творчих) досягнень.  

2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області передбачає:
- повагу до здобувачів освіти, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а також інших обставин;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів закладу дошкільної освіти;
- незалежність професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, методичних розробок, тверджень, відомостей, написання\узагальнення досвіду роботи, творчих робіт, розпорядчих документів;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
- надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних технологій у галузі дошкільної освіти, сучасних методів навчання;
- обов'язкову присутність та активну участь на засіданнях педагогічної ради, колегіальну відповідальність за прийняті рішення;
- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики; - дотримання законодавства із запобігання корупції та хабарництва;
- збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази закладу;
- об'єктивне та неупереджене оцінювання результатів розвитку, навчання і виховання здобувачів освіти за результатами педагогічної діагностики та моніторингу;
- ефективне виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов'язків;
- постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання, самовдосконалення;
- не розголошування конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства у сфері інформації та звернень громадян;
- несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.3. Дотримання академічної доброчесності іншими учасниками освітнього процесу (батьками, вихованцями) передбачає:
- виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини;
- дотримання законів та етичних норм;
- відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;
- піклування про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяння розвитку її здібностей;  
- формування навичок здорового способу життя;
- виховання у дитини поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання українців;
- сприяння виконання дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів розвитку, навчання і виховання;
- особисту відповідальність за виконання покладених функцій і завдань;
- настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей (правди, чесності, справедливості, гуманізму, толерантності, працелюбства, взаємоповаги, патріотизму);
- повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів дитини та інших учасників освітнього процесу (педагогічних та інших працівників закладу дошкільної освіти, батьків, вихованців);
- використання у робочій взаємодії лише перевірених та достовірних фактів і джерел інформації;
- недопущення фальсифікування чи фабрикування інформації з метою використання для власних цілей;
- недопущення дій щодо пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань та тих, які пов'язані із наданням освітніх послуг;
- дотримання установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти;
- несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.4. Для забезпечення академічної доброчесності у Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка» необхідно дотримуватися наступних принципів:
- демократичність: формування засад демократичного суспільства, де кожен працівник (батько, дитина) можуть бути почутими, мають право на самовираження та активну участь;
- законність: у своїй діяльності члени колективу мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів;
- верховенство права: панування у суспільних відносинах правових смислів і цінностей (справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо);
- соціальна справедливість: у взаємовідносинах між членами колективу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та закладу дошкільної освіти; повага до гідності кожної особи; нетерпимості щодо аморальної та не етичної поведінки;
- науковість: педагогічні працівники зобов'язані об'єктивно висвітлювати наукові факти і поняття; розкривати причинно-наслідкові зв'язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв'язок викладу матеріалу із життям;
- професіоналізм та компетентність; наявність у педагогічних працівників: організаторських, творчих та управлінських здібностей; моральних якостей та внутрішньої культури; емоційного інтелекту; знання ділового етикету: ґрунтовних знань з різних освітніх напрямків БКДО; відповідальності за виконання своїх посадових обов'язків;високої організації праці;
- партнерство і взаємодопомога: сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін;
- відкритість і прозорість: усі процеси, документи у закладі дошкільної освіти, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності, є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю;

2.5. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  
ОБМАН - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (науково-педагогічної, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу.
АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ- представлення чи оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та\або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства чи посилань.
САМОПЛАГІАТ- оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.
ФАБРІКАЦІЯ- вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ- свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
СПИСУВАННЯ- виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.
ХАБАРНИЦТВО - це надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
НЕОБ'ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ- це свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
2.5. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені усі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають:
-кваліфікаційні роботи (курсові, реферати, проєкти, портфоліо);
- навчальні роботи (дипломні, курсові, статті, проєкти);
- узагальнений досвід роботи;
- методичні розробки (методичні рекомендації, конспекти занять, сценарії свят і розваг, педагогічні консультації, мультимедійні презентації, дидактичні ігри та навчально-дидактичні посібники тощо);
- конкурсні роботи;
- дистанційні курси підвищення кваліфікації та сертифікати про підвищення кваліфікації тощо.
 
2.6. Форми академічного плагіату:
- використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
- перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;
- спотворене представлення чужих ідей;
- представлення в якості власного твору матеріалу, що був отриманий з Інтернету, або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду/послугу чи соціальні зв'язки;
- посилання на джерела, які не використовувалися у письмовій роботі;
- повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи;
- повторна публікація своїх наукових результатів.

2.7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та\або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та\або внутрішніми положеннями Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області, що затверджені (погоджені) педагогічною радою - колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти.

2.8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області з урахуванням вимог цього Положення та спеціальних законів.

2.9. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про недотримання нею академічної доброчесності, має такі права:
- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення, або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
 
2.10. Форми та види академічної відповідальності Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області визначаються спеціальними законами.

2.11. За дії (чи бездіяльність), що Законом України «Про освіту» та цим Положенням визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

ІІІ. Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників
3.1. Педагогічний працівник має дотримуватися морально-етичних норм і правил поведінки академічної доброчесності, зокрема:
- сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;
- сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу закладу дошкільної освіти; - шанобливо ставитися до державної символіки, символіки закладу дошкільної освіти; - зберігати та примножувати славні традиції закладу дошкільної освіти;
- виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв і традицій батьків, співробітників закладу дошкільної освіти усіх національностей;
- дотримуватися культури зовнішнього вигляду та культури спілкування;
- глибока повага до особистості кожної дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, та її підтримка в усіх сферах життєдіяльності;
- не допускати психологічного або фізичного насильства над дитиною, будь-яких проявів булінгу;
- не принижувати будь-яким чином гідність педагога, не допускати навмисного перешкоджання освітній діяльності членів колективу та психологічного тиску на них;
- допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах;
- з метою запобігання конфлікту інтересів уникати двозначних відносин з батьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню від них подарунків або послуг задля досягнення будь-яких переваг.

ІV. Заходи з попередження, виявлення і встановлення фактів порушення етики та академічної доброчесності
4.1. З метою попередження недотримання норм і правил академічної доброчесності здійснювати:
- інформування педагогічних та інших працівників Шепетівського ДНЗ №7 «Дюймовочка» про необхідність неухильного дотримання академічної доброчесності та професійної етики;
- поширення відповідних методичних матеріалів серед педагогічних працівників та батьків вихованців, у тому числі через сайт закладу дошкільної освіти;
- проведення роз'яснювальної роботи з педагогічними та іншими працівниками щодо питань інформаційної діяльності, правильності написання Шепетівського ДНЗ №7 «Дюймовочка» усіх видів письмових робіт з дотриманням правил академічної доброчесності;
- посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо;
- визнання у Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочки» принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті;
- ознайомлення педагогічних та інших працівників Шепетівського ДНЗ №7 «Дюймовочка» із цим Положенням.

4.2. При прийомі на роботу працівник ознайомлюється з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Положенням (під розписку).

4.3. Положення доводиться до батьківської громади та в обов'язковому порядку оприлюднюється на сайті Шепетівського ДНЗ №7 «Дюймовочка».

4.4. Педагогічні працівники у процесі провадження освітньої діяльності мають дотримуватися професійної етики, академічної доброчесності та умов даного Положення; проводити роз'яснювально-просвітницьку роботу серед колег та батьків вихованців щодо необхідності дотримання норм етичної поведінки у Шепетівському ДНЗ №7 «Дюймовочка»
та неприпустимості порушень академічної доброчесності.
4.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області можуть бути притягнуті до академічної відповідальності:
- дисциплінарної;
- адміністративної;
- не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти;
- не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
- може бути відмова у встановленні кваліфікаційного розряду;
- може бути відмова у присвоєнні кваліфікаційної категорії;
- може бути відмова у присвоєнні педагогічного звання;
- може бути позбавлення раніше присвоєної кваліфікаційної категорії;
- може бути позбавлення раніше присвоєного педагогічного звання;
- може бути позбавлення права у роботі чи займати визначені законом посади;
- не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо);
- можуть бути інші форми відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

V. Організація роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності
5.1. З метою виконання учасниками освітнього процесу усіх норм цього Положення у Шепетівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області створюється незалежний орган - Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).

5.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами закладу та цим Положенням.

5.3. Комісія наділяється правом розглядати питання порушення морально-правових норм цього Положення за потребою, або одержувати і розглядати заяви про порушення учасниками освітнього процесу правил академічної доброчесності з наданням відповідних пропозицій адміністрації закладу щодо притягнення до академічної відповідальності.
5.4. До складу Комісії входять представники: педагогічного колективу, профспілкового комітету, ради закладу, батьківського самоврядування. Склад Комісії схвалюється рішенням педагогічної ради Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області.
Термін повноважень Комісії - 1 рік.

5.5. Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення, тримає на контролі їх виконання тощо. За відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник. Секретар Комісії здійснює технічну підготовку матеріалів для розгляду на засіданні, веде протокол засідання та оформляє відповідну документацію засідань Комісії.

5.6. Повноваження Комісії:
- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
- проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу;
- ознайомлювати учасників освітнього процесу.

5.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання - чергові та позачергові, які скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар.

5.8. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії. У разі рівного розподілу голосів - голос головуючого є вирішальним.  

5.9. Будь-який працівник закладу дошкільної освіти, може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім'я її голови. У заяві обов'язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.10. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення норм Положення про академічну доброчесність.

5.11. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення\не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер і подаються керівнику для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного, адміністративного характеру тощо.

5.12. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на педогогічній раді Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області.

VI. Прикінцеві положення
6.1. Це Положення схвалюється рішенням педагогічної ради Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області та вводиться в дію наказом завідувача.
6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися будь-ким із учасників освітнього процесу з подальшим розглядом на педагогічній раді. Рішення педагогічної ради вводитися у дію наказом керівника.

6.3. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області публікується на офіційному веб-сайті закладу з метою забезпечення публічного доступу до його тексту та змісту.

6.4. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію Шепетівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Дюймовочка» Хмельницької області


Завідувач ______________________ Наталія ВАКАЛЮК
 
З Положенням ознайомлені: