Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Шепетівськиий ЗДО №7 "Дюймовочка"

Статут

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
до рішення ХХ сесії міської ради VIII скликання
від 23 грудня 2021 р.№ 49СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 7 «ДЮЙМОВОЧКА»
ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ 23562676
(НОВА РЕДАКЦІЯ)1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 «ДЮЙМОВОЧКА» ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, що знаходиться в комунальній власності Шепетівської міської ради Хмельницької області, (далі в тексті – заклад дошкільної освіти) є комунальним дошкільним закладом, створено на підставі рішення Шепетівської міської ради Хмельницької області. Тип закладу –(ясла-садок) комбінованого типу.

Повне найменування: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 «ДЮЙМОВОЧКА» ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, що знаходиться в комунальній власності Шепетівської міської ради Хмельницької області.

Скорочене найменування: ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЗДО № 7 «ДЮЙМОВОЧКА»

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 30400, Хмельницька область, вул. Горбатюка, 34, т.(03840) 4-00-34

1.3. Засновник (власник) дошкільного навчального закладу – ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЄДРПОУ: 34175421, ЮРИДИЧНА АДРЕСА: ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 4, МІСТО ШЕПЕТІВКА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ІНДЕКС 30400, яка здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЗДО №7 «ДЮЙМОВОЧКА» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення) затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 30 із змінами, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках. Шепетівський заклад дошкільної освіти є правонаступником у зв’язку із зміною юридичної назви дошкільного навчального закладу м. Шепетівки ( пункти 1.5., 2.2. Наказу Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р.,

№ 368/5).

1.6. Заклад дошкільної освіти являється неприбутковою організацією відповідно підпункту 133.6 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу (код 0031-бюджетна установа).

1.7. Головною метою Шепетівського закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

1.9. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10. Мова навчання у дошкільному закладі визначається відповідно до Конституції України і Закону України «Про мову».

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

- планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

-формує освітню програму закладу;

- забезпечує добір і розстановку кадрів;

-здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

-здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.

1.12. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними.2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


2.1. Заклад розрахований на 230 місць.

2.2. Заклад комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.3. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.4. У дошкільному закладі функціонують групи:

- загального розвитку;

- з порушеннями мовлення (логопедична);

- інклюзивні.

2.5. Дошкільний навчальний заклад має групи з денним 9 годинним режимом перебування дітей, в тому числі чергові групи з 10,5 і 12 годинним режимом перебування дітей.

2.6. Наповнюваність груп у закладі дошкільної освяти становить:

- для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;

- в оздоровчий період-15 осіб;

- різновікові групи – до 15 осіб;

- з короткотривалим та цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб.

- інклюзивна група – до 15 дітей, не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами., зокрема:

не більше одної дитини, яка потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки;

не більше двох дітей, які потребують третього рівня підтримки;

не більше трьох дітей, які потребують другого рівня підтримки.

У разі наявності висновку, що не містить інформації про рівень підтримки, така дитина розподіляється у групу закладу дошкільної освіти з урахуванням рекомендацій команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами та складності порушень.” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 769)

2.7. Зарахування дитини у заклад дошкільної освіти здійснюється директором протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

- медичної довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;

- копії свідоцтва про народження дитини.

Для дітей, у яких відсутні профілактичні щеплення, необхідний відповідний дозвіл за висновками ЛКК.

Для прийому дітей до групи компенсуючого типу (логопедичної) додатково подається висновок ІРЦ.
2.8. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній оздоровчий період (75 днів).
2.9. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.10. Про відрахування дітей із закладу дошкільної освіти повідомляють батьків або осіб, які їх замінюють, письмово не менш як за 10 календарних днів.

2.11. У закладі дошкільної освіти можуть створюватись інклюзивні групи для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

2.12. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється директором закладу дошкільної освіти впродовж календарного року за наявності місць на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти ;

- довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення;

- копії свідоцтва про народження дитини.

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається:

- висновок ІРЦ;

- копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років ( наданої лікарсько-консультативної комісії) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю ”;

- копії індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю ;

2.13 Заклад дошкільної освіти здійснює соціально-педагогічний патронаж сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, які не відвідують заклад дошкільної освіти , та надання консультаційної допомоги сім’ї.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


3.1. Шепетівський заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин: з 8.00 – до 17.00.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

9 груп - з 8.00 - до 17.00.

Чергові групи:

1 група - молодша з 7.00 – до 19.00;

2 групи - дошкільні з 7.30 - до 18.00

Кількість чергових груп може змінюватись згідно з рішенням Засновника на навчальний рік.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


4.1. Навчальний рік у Шепетівському закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня триває літній оздоровчий період.

Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

4.2. Шепетівський заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу дошкільної освіти.

4.4. Навчально-виховний процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за програмами і методиками, розробленими на основі Державних стандартів дошкільної освіти та затвердженими в установленому порядку .

4.5. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за пріоритетними напрямами:

- фізкультурно-оздоровчий;
- інтелектуальний.
4.7 Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ України.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН .

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими властивостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 від 26.02.2013), Постанови від 28 липня 2021 р. № 786 «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»


6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі органом охорони здоров’я – дитячою поліклінікою та медичними штатними працівниками.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів; контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків та осіб, які їх замінюють; організацією фізичним вихованням, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил; режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.4. Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи в закладі дошкільної освіти обладнано відповідні кабінети та приміщення.


7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, директор, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки та особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

- Подяка;

- Грамота;

- присвоєння звання «вихователь –методист», «практичний психолог-методист», «старший вихователь»;

- надбавки до посадового окладу в межах фонду заробітної плати за позитивні результати в роботі.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гіності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5 Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- стежити за станом здоров’я дитини;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
- поважати гідність дитини.
7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з роботи директором закладу дошкільної освіти.

7.11. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України «Про збереження санітарно-епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні обов’язкові медичні огляди, відповідно до чинного законодавства.

7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації або сертифікації , яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, підлягають звільненню з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління Шепетівським закладом дошкільної освіти № 7 «Дюймовочка» Шепетівської міської ради Хмельницької області здійснюється його засновником: ШЕПЕТІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ (ЄДРПОУ: 34175421; юридична адреса: вулиця Островського, будинок 4, місто Шепетівка, Хмельницька область, індекс 30400) та міське управління освіти. Виключною компетенцією є викладання Статуту у новій редакції.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим

ним органом управлінням освітою Шепетівської міської ради Хмельницької області та працює за контрактом. Директор закладу дошкільної освіти:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами за погодженням з управлінням освіти;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти за погодженням з управлінням освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- розробляє та подає до управління освіти штатний розпис, який затверджується засновником;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

- проводить розподіл робочих годин, надбавок, доплат, премій працівникам дошкільного закладу за погодженням з управлінням освіти.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти .

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу

дошкільної освіти .

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 2/3штату, батьків -30%.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, мають право вносити пропозиції та зміни до проекту Статуту;

- обирають раду закладу дошкільної освіти , її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт директора закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання освітньо–виховної, методичної та фінансово– господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально– технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітньо–виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У закладі дошкільної освіти може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі до 15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради, є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти ;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітньо-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти ;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом дошкільної освіти ;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


9.1. Майно закладу дошкільної освіти складають фонди та інші матеріальні цінності, що належать територіальній громаді в особі Шепетівської міської ради та передається закладу на правах оперативного управління.

9.2. Відповідно до чинного законодавства, заклад дошкільної освіти користується земельною ділянкою, на якій розташований, несе відповідальність за раціональне її використання.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

- засновника;

- місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб на умовах визначених законодавством;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Для отримання благодійної допомоги заклад дошкільної освіти має право укладати договори з благодійниками та отримувати благодійну допомогу:

- у грошовій формі шляхом відкриття спеціальних рахунків «Суми за дорученням»;

- у вигляді майна, товарів, наданих послуг або виконаних робіт шляхом укладання договору з різними організаціями чи фізичними особами та оформленням актів про вартість майна, товарів, якість наданих послуг або виконаних робіт.

10.3.Заклад дошкільної освіти має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання без права викупу юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.4. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

10.6. Доходи (прибутки) закладу дошкільної освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу дошкільної освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

10.7. Отримані доходи не можуть розподілятися серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.


11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


11.1.Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Шепетівської міської ради Хмельницької області.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітньо-виховним процесом встановлюється засновником закладу дошкільної освіти.

11.4. Контроль за іншими напрямками діяльності закладу освіти здійснює Державна податкова служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

11.6. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) мають право:

§ ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань дошкільної освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

§ проводити моніторинг та оприлюднювати результати, зокрема, щодо:

§ охоплення дітей дошкільною освітою;

§ якості результатів навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку;

§ якості навчальних матеріалів;

§ розподілу витрат на дошкільну освіту та цільового використання коштів з місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ


12.1 Діяльність ЗДО припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ЗДО приймається засновником. Припинення діяльності ЗДО здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку. В разі припинення юридичної особи ЗДО (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи центру можуть передаватися одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуватись до доходу бюджету.

12.2 Під час реорганізації ЗДО його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

12.3 ЗДО, що є юридичною особою, вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємств та громадських формувань відповідного запису в установчому порядку.

13. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

13.1. Статут закладу, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджуються рішеннями Засновника.

13.2. Статут закладу та зміни до Статуту реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

13.3. Зміни до Статуту закладу набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

13.4. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у Засновника закладу, директора закладу, в державних органах, які провели реєстрацію.

Секретар міської ради Роман ВОЗНЮК

Пронумеровано, прошнуровано,

скріплено печаткою____ (______________) аркушів

Секретар міської ради